HÀM XÓA MÀN HÌNH TRONG C

Trần Hán Huy – appmobiles.info

2 biện pháp này cùng tương đương tương tự với lệnh clrscr vào turbo CỞ trên đây bao gồm 2 cách:

Cách 1 : Dùng 1 hàm vào C++

1/ Công dụng :

xóa hết screen.

2/Tlỗi viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ ktiết điểmNếu chúng ta áp dụng hàm màu sắc trong VC. thì sau khi triển khai lệnh này, cả màn hình hiển thị sẽ sở hữu màu nền trùng cùng với dòng hàm nền cơ mà bạn Điện thoại tư vấn trước kia.VD:Trình tự Gọi nlỗi sau:– hàm màu tất cả nền xanh– hàm system(“cls”);tác dụng là cả màn hình bao gồm nền màu xanh da trời, không hẳn nền màu Black như ban đầu nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : Lập trình 1 hàm triển khai vấn đề này bằng phương pháp cần sử dụng những hàm console

1/ Công dụng :

xóa không còn màn hình.

2/Thỏng viện kèm theo:

windows.h

3/ kngày tiết điểm

Hàm tương đối dài, khó nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll home page thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now phối the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code thử nghiệm trả chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chính thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* khổng lồ get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now mix the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi appmobiles.info");cls();