Đọc file tiếng việt trong java

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Đọc file tiếng việt trong java

*

import java.io.BufferedReader;import java.io.FileInputStream;import java.io.FileNotFoundException;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;import java.io.InputStreamReader;import java.io.OutputStreamWriter;import java.io.UnsupportedEncodingException;/** * *
author Tkhô hanh Nhan */public class IOMaster private IOMaster () public static String readUTF8Text(String file) throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException, IOException FileInputStream fi = new FileInputStream(file); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fi, "utf-8"); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String sR = "", sNewLine; while ((sNewLine = br.readLine()) != null) sR += sNewLine + " "; fi.close(); return sR; public static void writeUTF8Text(String tệp tin, String text) throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException, IOException writeUTF8Text(tệp tin, text, false); public static void writeUTF8Text(String tệp tin, String text, boolean append) throws FileNotFoundException, UnsupportedEncodingException, IOException FileOutputStream fo = new FileOutputStream(tệp tin, append); OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fo, "utf-8"); osw.write(text); osw.flush(); fo.close();
Class được phát hành 3 phương thức:String readUTF8Text(String file): Phương thức được có thể chấp nhận được hiểu file theo encoding utf-8void writeUTF8Text(String tệp tin, String text, boolean append): Phương thức có thể chấp nhận được ghi text xuống tệp tin tất cả tùy lựa chọn appkết thúc là ghi nối vào dữ liệu cũ hay không.void writeUTF8Text(String tệp tin, String text): Pmùi hương thức này gọi writeUTF8Text(String file, String text, boolean append) với mặc định boolean appover là false, cho phép ghi text xuống tệp tin bao gồm tùy lựa chọn appover là ghi nối vào dữ liệu cũ hay là không mặc định là false Có nghĩa là các lần lưu sẽ khởi tạo tệp tin mới.Các cách tiến hành của class được khai báo public static nên những lúc sử dụng cách tiến hành chỉ việc gọi theo TenLop.tenPhuongThucDemo chạy cùng với file MainClass.java đặt thuộc vị trí

Xem thêm:

PHP:
import javax.swing.JOptionPane;/** * *
author Thanh khô Nhan */public class MainClass /** *
param args the commvà line arguments */ public static void main(String<> args) try String sFileName = "Test.txt"; String sContent = "Cộng Đồng Java Việt Nam"; //Ghi ngôn từ xuống file. IOMaster.writeUTF8Text(sFileName, sContent); //Đọc ngôn từ file String sRead = IOMaster.readUTF8Text(sFileName); //Hiện văn bản JOptionPane.showMessageDialog(null, sRead); //Nội dung bắt đầu String sContent222 = "Chúc các bạn thành công"; //Ghi thêm câu chữ bắt đầu xuống file IOMaster.writeUTF8Text(sFileName, " " + sContent222, true); //Đọc văn bản tệp tin sRead = IOMaster.readUTF8Text(sFileName); //Hiện nội dung JOptionPane.showMessageDialog(null, sRead); catch (Exception ex) JOptionPane.showMessageDialog(null, ex.getMessage());
Ứng dụngGhi đọc tệp tin text tiếng việt cùng với định hình utf-8cũng có thể biến đổi nhằm phát âm cùng ghi file text với rất nhiều format không giống.