Cách Tạo Thư Viện Trong C

Khi làm việc cùng với C, nếu như bao gồm một số hàm làm sao kia bạn tiếp tục thực hiện cùng không thích viết đi viết lại các lần, hãy tạo nên một file thư viện đựng những hàm đó. Bài viết này sẽ giúp đỡ bạn làm cho điều đó!

During work with C, if you have sầu some function often use and don’t want write multiple times, you just create a tệp tin library contain functions. This post will help you vị it.

Bạn đang xem: Cách tạo thư viện trong c

Nội dung – Table of contentTạo tệp tin tlỗi viện – Create library fileDùng thư viện từ tạo nên – Using self library

Tạo file thỏng viện – Create library file

Để tạo ra file thư viện, các bạn có tác dụng không không giống gì cùng với việc các bạn viết code thông thường. Bạn tạo thành tệp tin cùng với đuôi là .h và viết các hàm bạn có nhu cầu vào. lấy một ví dụ nhằm tạo nên thư viện mylibrary.h cất những hàm tính giai vượt factorial, hàm hoán vị swap, hàm thu xếp nhanh quicksort.

To create the library tệp tin, you make same the code normal. You create tệp tin type .h contain functions. Example create library mylibrary.h contain funtions factorial, swap and quicksort.

long factorial(int n) { int i; long result = 1; for (i = 2; i key) j--; if(i

Dùng tlỗi viện tự chế tác – Using self library

Bây giờ bọn họ chỉ bài toán dùng tlỗi viện kia. Việc sử dụng cũng cần được để ý, bao gồm 2 giải pháp cần sử dụng.Cách 1: Nếu chúng ta nhằm thư viện vừa sản xuất thuộc tlỗi mục với những file code không giống thì vào lời call tlỗi viện đang là #include “mylibrary.h”. Trong ngôi trường hợp này mỗi khi chúng ta sử dụng tlỗi viện bạn phải copy tệp tin này thuộc những tệp tin code.

Xem thêm:

Cách 2: Nếu chúng ta không thích trắc trở nhỏng bí quyết 1, hãy copy tệp tin vừa tạo nên vào /usr/include cùng với Linux, bên trên windows thì copy vào thư mục đựng các tlỗi viện, so với dev-C là sinh hoạt C:Program FilesDev-CppMinGW32include. Khi này các bạn dùng như mọi thư viện khác bằng cách #include .

Tại tệp tin minc họa sau đây mình để cùng tlỗi mục.

Now we just use library. There are two ways khổng lồ use:

Case 1: You create library in same forder with code file, You Hotline it by #include “mylibrary.h”. In case, every time you use it, you have lớn copy it into the same forder with code file.

Case 2: If you don’t want trouble same case 1, you can copy library tệp tin inkhổng lồ /usr/include with Linux, on windows you copy inkhổng lồ forder contain libraries, with dev-C, it is C:Program FilesDev-CppMinGW32include. And you just use it same libraries by #include .

In code below, I put them in same forder.

#include #include "mylibrary.h" int main (int argc, char *argv<>){ printf("5! = %ld ", factorial(5)); int i, arr<> = 40, 10, 100, 90, đôi mươi, 25 ; quickSort(arr, 0, 5); printf("after sort, array is: "); for (i=0; i

*