Biểu đồ thực thể liên kết

Thực thể

Thực thể (Entity) là đối tượng mà ta cần nhiệt tình trong công tác quản lý. Một đối tượng bao gồm thể là:

Rất cụ thể:

nhân viên cấp dưới của một cơ quan lại là đối tượng cần quản lý. Tờ hoá đơn là một đối cần quản lý. ...

Hoặc trừu tượng, chẳng hạn:

Khoa tin học Ngành toán ứng dụng. ...

Tiêu chuẩn xác định thực thể

có lợi cho quản lý. Phân biệt được giữa những thực thể với nhau.

Kiểu thực thể:

Là tập hợp những đối tượng thuộc loại hiện ra một kiểu thực thể, nói không giống đi kiểu thực thể đó là những thực thể thuộc được mô tả bằng những đặc trưng giống nhau.

Bạn đang xem: Biểu đồ thực thể liên kết

Ví dụ: Một nhân viên là một thực thể, tập hợp những nhân viên của cùng một hệ thống tạo thành một kiểu thực thể.

Thuộc tính của thực thể: Thuộc tính được hiểu là dữ liệu,là tính chất đê dùng để mô tả một đặc trưng của thực thể.

Ví dụ:Thực thể SinhViên có các thuộc tính:HọTên, QueQuan, MaSV...

Thuộc tính của liên kết: Là các tính chất bình thường của những quan hệ trong một tập thực thể. Thuộc tính của quan tiền hệ phụ thuộc vào tất cả những tập thực thể thâm nhập vào quan hệ.

Chú ý: chăm chú thực thể có thể là đa trị, đơn trị hoặc phức hợp

thuộc tính phức hợp: giá chỉ trị của thuộc tính gồm thể phân tách nhỏ thanh các phần gồm nghĩa . VD: thuộc tính họ và tên, thuộc tính địa chỉ... thuộc tính đa trị: gia trị của thuộc tính là những thành phần thuộc cùng một loại. VD: thuộc tính ngoại ngữ
Liên kết

Một liên kết là một sự ghép nối giữa hai hay nhiều thực thể. Phản ánh sự liên hệ giữa những thực thể.Có các kiểu liên kết sau.

Quan hệ 1-1 (đọc là liên kết một một): nhì thực thể A cùng B gồm mối quan tiền hệ đối chọi nếu một thực thể kiểu A tương ứng với một thực thể kiểu B cùng ngược lại:

*

Quan hệ 1-n (đọc là liên kết một nhiều): nhị thực thể A và B gồm mối quan liêu hệ 1- n nếu một thực thể kiểu A tương ứng với nhiều thực thể kiểu B cùng một thực thể của B chỉ tương ứng với một thực thể kiểu A:

*

Quan hệ n-n (đọc là liên kết nhiều nhiều ): nhì thực thể A với B có mối quan tiền hệ n-n nếu một thực thể kiểu A tương ứng với nhiều thực thể kiểu B cùng ngược lại”

*

Hệ thống kí hiệu

*


Chuyển quy mô thực thể liên kết thành các lược đồ quan hệ

Tập thực thể:

tên của tập thực thể -> tên của lược đồ quan tiền hệ. Các thuộc tính của tập thực thể -> thuộc tính của lược đồ quan tiền hệ.

Tập quan lại hệ:

thương hiệu của tập quan lại hệ -> tên của lược đồ quan tiền hệ Khoá của những tập thực thể tham ra vào quan hệ và những thuộc tính của riêng quan liêu hệ -> thuộc tính của lược đồ quan hệ.

Quan hệ gồm khoá chung:

Khi hai quan hệ gồm chung khoá dự tuyển -> vậy hai lược đồ với các thuộc tính kết hợp.

Ví dụ:

Chuyển mô hình ER sau thành lược đồ quan hệ.

Xem thêm:

*

Chuyển thành lược đồ quan lại hệ như sau:

MỘNHỌC(# Mã môn, tên Môn)

GIAOVIÊN(# Mã GV, Họ Tên)

SV(#Mã SV, thương hiệu SV)

DẠY(Mã GV, # Mã môn )

HỌC(#Mã SV, # Mã môn, Điểm)

Lược đồ DẠY với MÔNHỌC gồm cùng khoá =>kết hợp thành lược đồ

MÔNHỌC((# Mã môn, thương hiệu Môn, Mã GV).


Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu

Giai đoạn tra cứu hiểu nhu cầu là nhằm làm rõ hệ thống csdl sẽ được lập ra phải đáp ứng những nhu cầu gì của người dùng-các nhu cầu trước mắt và tương lai, nhu cầu tường minh với tiềm ẩn.

Giai đoạn so sánh là nhăm đi sâu vào bản chất và bỏ ra tiết của hệ thống cho thấy hệ thống là phải thực hiện những việc gì và những dữ liệu mà nó đề cập là những dữ liệu nào, bao gồm cấu trúc ra sao.

Giai đoạn thiết kế là nhằm đưa ra những quyết định về cài đặt hệ thống, để làm thế nào để cho hệ thống thoả mãn được những yêu cầu nhưng giai đoạn so sánh đã đưa ra, đồng thời lại mê say ứng với những điều kiện ràng buộc trong thực tế.

Giai đoạn mua đặt bao gồm hai công việc chính, là lập trình và kiểm định, nói theo thuật ngữ của ngành xây dựng, thì đó là giai đoạn thi công nhằm chuyển những kết quả phân tích với thiết kế trên giấy, thành một hệ thống chạy được.

Giai đoạn khai quật và bảo dưỡng là giai đoạn đưa hệ thống vào sử dụng, đồng thời thực hiện những chỉnh sửa, lúc phát hiện thấy hệ thống còn tồn tại chỗ chưa ưa thích hợp.