Bản Đăng Ký Cá Nhân Thực Hiện Chỉ Thị 05

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung biểu mẫu mã "Bảng đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2016" bên dưới đây để có thêm tài liệu giao hàng nhu cầu học tập và thao tác làm việc hiệu quả.

Bạn đang xem: Bản đăng ký cá nhân thực hiện chỉ thị 05

Biểu mẫu mã giúp các bạn dể dàng ngừng một bảng đăng ký học tập hiệu quả.


*

TRUNG TÂM PC HIV/AIDS CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA XÉT NGHIỆM Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc Long An, ngày tháng 3 năm 2016 BẢNG ĐĂNG KÝ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016Họ và tên: Nguyễn Thanh SơnChức vụ: Phó trưởng khoa xét nghiệm­ Đoàn thể: đoàn viên Căn cứ vào nội dung chuyên đề 2016 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, kế hoạch thực hiện, tiêu chí “xây” và “chống” của đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và chức trách nhiệm vụ được giao, Tôi xin phấn đấu rèn luyên học tập và làm theo các chuẩn mực đạo đức tác phong Hồ Chí Minh năm 2016 như sau: 1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Thực sự trung thực trách nhiệm với chính mình, với gia đình người thân, với bạn bè, đồng chí, với tổ quốc nhân dân. Yêu cái đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, lẽ phải; (Chống tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối người, dối Đảng, dối dân, thói vô cảm) a) Nội dung: + Luôn trung thực với mình, chịu trách nhiệm với kết quả xét nghiệm mà bản thân thực hiện. + Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác + Luôn chấp hành tốt quy định của địa phương, đơn vị. + Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc. B) Giải pháp: + Hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó + Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2 ­ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn bó với nhân dân: Thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”; thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, học dân và phát huy truyền thống làm của nhân dân; khi xây dựng chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân; (Chống mọi biểu hiện nhũng nhiễu, xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân). A) Nội dung: + Hết lòng phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm , liêm chính. + Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân. + Luôn đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân. + Không có thái độ quan liêu hách dịch đối với nhân dân.

Xem thêm: 100+ Tải Ảnh Chứng Minh Nhân Dân Trắng, 100+ Tải Ảnh Fake Cmnd

B) Giải pháp: + Tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của quấn chúng nhân dân + Phải sâu sắc và gần gũi với nhân dân. 3 ­ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn quán triệt nhiêm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (khóa IV) và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. A) Nội dung: + Đoàn kết trong công tác trong mọi lĩnh vực + Tự phê bình và phê bình giúp nhau cùng tiến bộ. + Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực, thẳng thắn trong công việc. + Nói ,viết và làm đúng theo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước. + Gương mẫu thực hành tiết kiệm. + Xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết vững mạnh. B) Giải pháp: + Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ. + Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức. + Trung thực, khiêm tốn, giãn dị. 4­ Thường xuyên vận động gia đình tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; vận động mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. CB phụ trách Khoa/Phòng Người đăng kýGhi chú: mỗi cá nhân ghi thành 02 bản gửi Trang 01 bản tổng hợp, cá nhân giữ 01 bản.